Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Podnikateľský subjekt – SAVEME, s.r.o. so sídlom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, IČO: 53 671 805, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratsialav I, oddiel: Sro, vložka č. 151445/B, tel. kontakt: 0902730649, e-mail: info@saveme.sk - vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre spoločnosť s ručením obmedzením fungujúcu ako eshop, formou online predaja. SAVEME s.r.o. pri vzniku podnikania nie je platcom DPH. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.saveme.sk, ďalej len online e-shop alebo v sídle spoločnosti.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je podnikateľský subjekt  SAVEME, s.r.o. so sídlom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, IČO: 53 671 805 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho saveme.sk/shop.

3. Predávajúci v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania.

4. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

5. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar. V prípade kupujúceho ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana poskytnutá okrem iných zákonov aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Tovarom sa rozumejú najmä odevy a doplnky (tričká, mikiny, šaty, tašky a podobne) vyrobené z organickej bavlny a udržateľných materiálov. 

7. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. Žiadne ustanovenie uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

II. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Predávajúci je povinný najmä:

a) dodať tovar kupujúcemu na základe jeho objednávky v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom, aby bol zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR

c) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad, potvrdenie objednávky

2. Predávajúci má právo:

a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho

b) na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprezval, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

3. Kupujúci je povinný najmä:

a) prevziať riadne a včas dodaný tovar spolu so sprievodnými dokladmi

b) kontrolovať neporušenosť obalov, v ktorých sa zabalený tovar dodáva

c) kontrolovať počet kusov dodaného tovaru

d) kontrolovať stav nezabaleného tovaru, ak sa tovar dodáva nezabalený

e) zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve.

4. Kupujúci má právo:

a) na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení (akceptovaní) objednávky, ktorý tovar je zdravotne nezávadný a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

III. Objednávka tovaru

1. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke saveme.sk/shop sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a  je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke www.saveme.sk/shop, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej stránke  v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu prostredníctvom príslušných funkcií internetovej stránky (nákupný košík a objednávkový formulár). 

2. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho prostredníctvom nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári a zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. Po vyplnení a skontrolovaní svojich údajov kupujúci klikne na tlačidlo, ktorým potvrdí a dokončí svoju objednávku. Od tohto momentu si kupujúci záväzne objednáva vybraný tovar. Objednávanie tovaru je možné aj s registráciou kupujúceho v e-shope predávajúceho ako aj bez takejto registrácie –„objednať ako hosť“. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov a rovnako kedykoľvek po prihlásení do svojho konta.

3. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:

a) meno a priezvisko kupujúceho

b) adresa pobytu kupujúceho / adresa doručenia 

c) telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho

e) miesto dodávky tovaru /adresa doručenia, ak sa líši od adresy pobytu 

f) druh /kód/ tovaru

g) množstvo tovaru

i) označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala

j) spôsob platby, ktorú si kupujúci zvolí pri potvrdení objednávky (kuriér, zásielkovňa) 

4. Povinnou súčasťou procesu objednania tovaru prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára je povinné označenie nasledovných položiek na internetovej stránke s tým, že bez označenia týchto položiek sa objednávka tovaru považuje za nepodanú:

a) výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby

b) výslovné potvrdenie o prečítaní týchto všeobecných obchodných podmienok

c) potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hoci aj pomocou osobitného pripojeného formulára

d) potvrdenie o poučení ohľadom práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok

e) v prípade registrácie kupujúceho do eshopu predávajúceho aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sú samostatne uvedené aj ako podstránka

5. Úprava označenia položiek pri objednávke tovaru podľa ods. 4) sa nedotýka povinného zverejňovania iných údajov podľa osobitných predpisov, napr. podľa nariadenia GDPR.

6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov, predávajúci ju bude považovať za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade zaväzuje kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov v objednávke a prípadnému spresneniu/doplneniu údajov. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich/doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

7. Odoslanou úplnou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. V tomto prípade je odvolanie objednávky bezodplatné.

8. Po podaní záväznej objednávky kupujúcim bude na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke zaslaný email, v ktorom predávajúci potvrdí začiatok spracovania objednávky. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena obsahujúca DPH, spôsob dodania, spôsob vykonania platby a termín dodania.

9. Ceny tovaru v online e-shope sú platné do vypredania zásob. Kúpna cena každého druhu tovaru je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky. Cena je uvedená bez DPH, po zaregistrovaní spoločnosti ako platca DPH aj vrátane DPH. Predávajúci si tak vyhradzuje právo predajné ceny po registrácii za platcu DPH navýšiť o príslušnú sumu prislúchajúcu DPH.

10. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje aj na akciový tovar.

11. Predávajúci sa zaväzuje po záväznej objednávke, vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru, pričom faktúra musí obsahovať všetky povinné náležitosti podľa č. Zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (§71-74 Faktúra a Elektronická faktúra). Faktúra je kupujúcemu doručená len v elektronickej forme, pričom odoslaním záväznej objednávky a tým uzatvorením Kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, kupujúci vyjadruje svoj súhlas  na vydanie elektronickej faktúry.

12. Faktúru kupujúci uhradí bankovým prevodom na účet predívajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví faktúry, prostredníctvom platobnej brány GB webpay/online úhrada alebo prostredníctvom dobierky do rúk kuriéra/doručiteľa. Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie čiastky na účet predávajúceho. Ak bude odberateľ v omeškaní s platením už splatnej faktúry, nie je predávajúci povinný do úhrady pohľadávky dodať kupujúcemu objednaný tovar. V prípade dodania tovaru dobierkou, kupujúci platí prepravcovi na základe doručovacieho listu.

13. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí na dodacom liste či faktúre predávajúceho podpisom oprávnenej osoby, prípadne pripojením odtlačku pečiatky kupujúceho. Ak nie je iného dojednania, platí, že za kupujúceho je oprávnená preberať tovar osoba (ďalej len oprávnená osoba), ktorú uvedie pri svojej objednávke. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od predávajúceho vykonať množstevnú a kvalitatívnu kontrolu. Prípadnú reklamáciu dodávky tovaru čo do množstva či zjavných vád je kupujúci povinný uplatniť okamžite pri prevzatí tovaru.

14. Ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou už splatnej faktúry, je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky.

IV. Doprava a podmienky dodania

1. Dodacia lehota je stanovená informatívne a je v zásade 7-dňová po potvrdení objednávky kupujúcemu. Pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční prepravnou spoločnosťou, predávajúci je v zásade povinný odovzdať tovar prepravnej spoločnosti v rozsahu 1-3 pracovných dní po potvrdení objednávky. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby.

2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti uvedenej na webstránke (eshope) predávajúceho. Osobný odber tovaru v sídle predávajúceho alebo na inom mieste je v zásade nemožný.

3. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu.

4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: 

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.

6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

7. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru (rozmery, váha, charakteristika).

9. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku tovaru, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.

10. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.

11. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej spoločnosti riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu bez výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu obalov na dodací list čitateľne uviesť meno a priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.

12. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.

13. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.

V. Podmienky vrátenia tovaru

1. Kupujúci má možnosť na vrátenie alebo výmenu tovaru v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

2. Tovar musí byť nepoužívaný, v prípade textilu nepratý, so všetkými visačkami, aby bol schopný ďalšieho predaja. Predávajúci si vyhradzuje právo na neakceptovanie výmeny tovaru v prípade, že tovar nezodpovedá uvedeným podmienkam a tak už nie je schopný ďalšieho predaja, prípadne javí znaky nosenia/opotrebovania. 

3. Tovar nesmie byť poškodený a znečistený, môže byť iba odskúšaný ako pri nákupe v kamennom obchode, avšak odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť taktiež zabalený v pôvodnom obale spolu s kompletným príslušenstvom a musí byť pribalená faktúra za tovar a doklad o zaplatení (stačí fotokópia).

4. V prípade, ak sa zistí nekompletnosť balenia, poškodenie alebo opotrebovanie tovaru, bude z ceny, ktorá má byť vyplatená kupujúcemu odrátaná suma, ktorá je potrebná na navrátenie tovaru do pôvodného stavu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady odosielateľa.

5. Informácie ako postupovať pri výmene/vrátení tovaru sú dostupné na internetovej stránke www.saveme.sk v sekcii „Ako tovar vymeniť a vrátiť“. 

6. Záruka za akosť, práva zo záruky a reklamačné konanie sa spravuje osobitným dokumentom, ktorým je reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je dostupný na stránke www.saveme.sk/shop. 

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci  je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa  prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

3. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok je možné doručením formulára k odstúpeniu od kúpnej zmluvy na adresu sídla spoločnosti: SAVEME, .s.ro., Holíčska 3, 851 05 Bratislava v zákonom ustanovenej lehote. 

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby.

5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6. Pri odstúpení od zmluvy  predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7. Kupujúci je  povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Osobné doručenie tovaru na adresu predávajúceho nie je možné. Tovar zaslaný na dobierku nebude zo strany predávajúceho  prevzatý a bude automaticky vrátený späť.

9. Kupujúci  zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar nesmie byť poškodený a znečistený, môže byť iba odskúšaný ako pri nákupe v kamennom obchode, avšak odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom on-line obchodu na internetovej stránke saveme.sk/shop.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením nového znenia týchto všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 

4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Platforma riešenia sporov online (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr

V Bratislave, dňa 14.4.2021