Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Kupujúci dáva registráciou v online shope spoločnosti SAVEME s.r.o svoj súhlas na spracovanie  osobných údajov v rozsahu, v ktorom sú uvedené v registrácii, ako aj v zmluve a údajov o nákupoch tovaru vykonaných registrovaným zákazníkom, na účely plnenia zmluvy, vedenia zmluvnej agendy, zmenu zmluvy, prípadne iné úkony v súvislosti so zmluvou, úkony súvisiace s prieskumom trhu, pre marketing a korešpondenciu, pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb. Spoločnosť SAVEME s.r.o je oprávnená sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenať osobné údaje do elektronickej formy, osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre elektronický online e-shop osobné údaje poskytovať zmluvným partnerom dodávajúcim tovar. Súhlas sa udeľuje na celý čas trvania registrácie zákazníka v elektronickom online e-shope a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej ukončení. 

2. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa budú spracúvať jeho osobné údaje, je spoločnosť SAVEME s.r.o Spoločnosť SAVEME s.r.o bude spracúvať osobné údaje len na vymedzený účel a len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase.

3. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti SAVEME s.r.o vyžadovať informácie a podávať námietky a oznámenia podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú prístupné iba prostredníctvom elektronického online e-shopu a sú chránené heslom prideleným k jeho registrácii.

5. Kupujúci je povinný pri registrácii poskytnúť spoločnosti SAVEME s.r.o. pravdivé osobné údaje a sám zodpovedá za ich prípadnú nepravdivosť. Pri zmene niektorého osobného údaja je registrovaný zákazník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť SAVEME s.r.o.

6. Spoločnosť SAVEME s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú najmä, ale nie výlučne oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov registrovaného zákazníka.

V Bratislave, 14.4.2021